Feb 23, 2012

ലോണാഘോഷം

രംഗം ഒന്ന്‍.
വലപ്പാട് കാനറ ബാങ്ക്. മാനേജരുടെ മുറി. സീനില്‍ ഞാനും മാനേജരും മാത്രം. ഒരു വീട് വാങ്ങാന്‍ ലോണിനായി വന്നിരിക്കുനത് കൊണ്ട് എന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം ഒടുക്കത്തെ വിനയം.

പേപ്പേഴ്സ്എല്ലാം ഓക്കെ ആയാല്വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ലോണ്ശരിയാക്കാമെന്ന്പുള്ളി ഉറപ്പുതന്നു. എന്തൊരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്‍. ലോണ്എന്നു പറയണത്ഇത്രെം സിമ്പിള്ആയ ഒരു കാര്യമാണെന്ന്എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതു നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കി ചുമ്മാ രണ്ടുമൂന്നു ലോണ്നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തുവെക്കാമായിരുന്നു.

രംഗം രണ്ട്
ബ്രോക്കര്‍ ഉസ്മാനിക്കായുടെ വീട്. സ്ഥലം മുറ്റിച്ചൂര്‍...
ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാന്‍ ഉസ്മാനിക്കാക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് എല്ലാം ശെരിയാക്കാമെന്നു പുള്ളി ഉറപ്പുതരുന്നു. അങ്ങനാണേല്കരാറെഴുതാന്നോ റിസ്ക്‌. മൂന്നു മാസത്തേക്ക്കരാറെഴുതി, അഡ്വാന്സും കൊടുത്ത്ഞാന്തിരോന്തരത്തീക്ക് തിരിച്ചുപോരുന്നു.
ദൈവമേ...എന്നെ എന്തിനിങ്ങിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലുന്നു. എല്ലാം എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് ശെരിയാവുന്നത്

രംഗം മൂന്ന്
പിന്നത്തെ ശെനിയാഴ്ച. വീണ്ടും മാനേജരുടെ മുറി. സീനില്‍ ഞാനും മാനേജരും മാത്രം. കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ചപ്പുചവറുകളും മാനേജരുടെ മുന്നില്നിക്ഷേപിച്ച്ഞാന്വിനയാന്വിതപുങ്കിലകങ്കിലനായി മാറിനിന്നു.
ഇപ്പോതന്നെ കാശു കിട്ടുകയാണെങ്കില്എങ്ങനെ കൊണ്ടോവണം, ശ്ശെ, ഒരു ചാക്കെടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഞാന്നിക്കുംബോ ഒരു സൌണ്ട്‌.

"കുടിക്കടം ഇല്ലേ?"

ചോദ്യം എന്നോടല്ലെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വസത്തില്കൊറച്ചുനേരം മിണ്ടാതെനിന്നു. അപ്പൊ ലങ്ങേര്പിന്നേം ചോദിച്ചു.

"ഇല്ലേ?"

കുടി അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട്‌. കടം, ദൈവം സഹായിച്ച്ഇതുവരെ അധികം ഇല്ല. ലോണ്എടുക്കണതോടെ വെഷമോം മാറും. അതാണോ ചോദിക്കണത്‌? അതോ കടം വാങ്ങി കുടിക്കാര്‍ണ്ടോന്നാണോ?

എന്തായാലും അങ്ങനൊരു സാധനം നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്എണ്റ്റേലുണ്ടാവന്വഴിയില്ല. ഭാഗ്യമായി, അതെങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്ലോണ്കിട്ടാതെ മടങ്ങിപ്പോവേണ്ടി വന്നേനെ. ദൈവമേ, എന്നെ എന്തിനിങ്ങിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു... ഞാന്ധൈര്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു.

"ഇല്ല"

"അതെന്താ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത്‌?"

പണി പാളി. ഇത് ശെരിക്കും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത്.

"അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണമെന്ന്പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു"

"ഇത്പ്രത്യേകിച്ച്പറയണോ? സ്ഥലത്തിന്വേറെ കടബാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലെന്ന്ബാങ്കിന്ഒരു ഉറപ്പ്വേണ്ടേ?"

എന്നിട്ട്‌ "ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടേ" എന്ന മട്ടില്എന്നെയൊരു നോട്ടവും

കേട്ടാല്തോന്നും എനിക്ക് സ്ഥിരമായി ലോണ്എടുക്കലാണ് പണിയെന്ന്.

"അല്ല സാറേ... വീടിണ്റ്റെ ആധാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലായിട്ട്ട് ബാങ്കില്തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്‌. ഇപ്പളത്തെ ഓണര്ഇവിടുന്നു തന്നെയാണ് ലോണ്എടുത്തിട്ടുള്ളത് . പിന്നിപ്പോ ഇതിന്വേറെന്ത്ബാധ്യത ഉണ്ടാവാനാ?"

ഞാന്എണ്റ്റെ വിജ്ഞാനം വിളംബി. സ്വാഭാവികമായും അതങ്ങോര്ക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.

"നമ്മക്കിത്പ്രൊസസ്സ്ചെയ്യണമെങ്കില്നോണ്എന്കമ്പറന്സ്സര്ടിഫിക്കറ്റ്കിട്ടതെ എന്തായലും പറ്റില്ല"

തൊലഞ്ഞോ? പറപറാന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ. പേരുപറയാന്പോലും അറിയാത്ത സാധനവും ഒപ്പിക്കണം.

"സാറേ, ഇതു ഞാന്പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു തന്നാ മതിയോ? ഞാന്ഇന്ന്ഇതിനായിട്ട്തിരുവനന്തപുരത്തൂന്ന്വന്നതാണ്‌"

അങ്ങോരെന്നെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി. നീ ചന്ദ്രനീന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ വരണത്എന്നായിരുന്നിരിക്കണം അതിണ്റ്റെ അര്ത്ഥം.

"അങ്ങനാണേല്പിന്നെ ഇതിണ്റ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കാശ്ആദ്യമേ തന്നിട്ട്നിങ്ങടെ സൌകര്യത്തിന്ഡോക്യുമെണ്റ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങൊട്ടെത്തിച്ചാല്മതിയായിരുന്നല്ലോ"

ശ്ശെ, മതിയായിരുന്നു. ഞാനെന്തൊരു മണ്ടനാണെന്നു നോക്കണേ.

"തനിക്ക്ലോണ്വേണമെങ്കില്പോയിട്ട്പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡൊക്യുമെണ്റ്റ്സും കൊണ്ടു വാ. എന്നിട്ട്സംസാരിക്കാം".

ഓഹോ, അപ്പോ തൊട്ടുമുന്പു പറഞ്ഞത്തമാശക്കാണല്ലേ. പിശാചിനോടു തന്നെയാണോ ഞാന്കഴിഞ്ഞ തവണ സംസാരിച്ചത്‌? കാലമാടനെയാണോ ഞാന്തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്എന്നു മനസ്സില്പറഞ്ഞത്‌? ഞാന്സ്വയം ശപിച്ചു.

"സാറാ ലാസ്റ്റ്പറഞ്ഞ സാധനത്തിണ്റ്റെ പേരൊന്നൂടെ പറയാമോ?"

"ഞാന്ആകെ ഒരു സാധനമല്ലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ"

"അല്ല, എന്തോ ഒരു നോണ്‍....എങ്കറ...."

ഇറവറ അല്ല...ഇറവറന്സ്‌. എന്ന് പറഞ്ഞ ആനക്കാട്ടില്ഈപ്പച്ച്ചനെ പോലെ അങ്ങോരെന്നെ തിരുത്തി.

"നോണ്എങ്കമ്പറന്സ്‌. അതുതന്നെയാണെഡോ കുടിക്കട സര്ടിഫിക്കറ്റ്‌"

, അത്രേം ആശ്വാസം.

"എന്നാപ്പിന്നെ ഞാന്അതും കൊണ്ട്വരാം"

രംഗം നാല്

ഉസ്മാനിക്കായുടെ വീട്. എന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം ഭീകരമായ ദയനീയത. ഉസ്മാനിക്കയുടെ മുഖത്ത് തിലകന്റെ ഭാവം, കൊക്കെത്ര ലത് കണ്ടതാ എന്ന ഭാവം.

എന്നിട്ട് പുള്ളീടെ വക ന്യായം. ഞാന്നേരത്തെ ബാങ്കില്പറഞ്ഞ അതേ ന്യായം.

"അതെന്തിനാ? ആധാരം അവിടെത്തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്‌?"

ഒരുവിധത്തില്കാര്യം പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കി. വീണ്ടും ഒരാഴ്ച സമയം. ലോകത്ത്ഒരാഴ്ചയില്കുറവു സമയം കൊണ്ട്നടക്കണ കാര്യങ്ങള്ഒന്നും ഇല്ലേ ആവോ. അങ്ങനെ വരവു വെറുതെയായി. അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്മാനിക്കയെ വിളിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു കുടിക്കടം കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത ആഴ്ചയേ ആകൂന്ന്‌. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൂടി മാറിക്കിട്ടി. പിന്നത്തെ ശനിയാഴ്ച കുടിക്കടവും കുടിക്കാത്ത കടവും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി പിന്നേം ബാങ്കില്‍.

രംഗം അഞ്ച്

പിന്നേം ബാങ്കില്‍. അതേ മുറി.

എല്ലാം പഴയപോലെ തന്നെ. മാനേജര്എല്ലാം വാങ്ങുന്നു. ആദ്യമായി കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ പേപ്പറും മൊത്തം വായിക്കുന്നു. അവസാനം എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നു.

"ഫോം 16 ഉം സരള്ഫോമും വര്ഷത്തെ മാത്രമേയുള്ളല്ലോ. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷത്തെ വേണം. "

ഞാന്മൌനം. പിന്നേം മൌനം. കൊറേ നേരത്തെക്ക്ക്മൌനം. വേറൊന്നുമല്ല. വാ തൊറന്നിരുന്നെങ്കില്ഞാന്അയാളെ തെറി പറഞ്ഞേനെ.

"കൊണ്ടന്നിട്ടില്ലേ?"

കൊണ്ടുവന്നിട്ട്തന്നേ കാണിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എന്റെ അണ്ടര്വെയറൊന്നുമല്ലല്ലോ.

"ഇല്ല. അന്നു ഇതു രണ്ടും വേണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. മൂന്നു വര്ഷത്തിണ്റ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല"

"മൂന്നു വര്ഷത്തെ വേണം. അല്ലതെങ്ങിനെയാ... "

ലോണ്പ്രൊസസ്സ്ചെയ്യണത്‌. ബാക്കി ഞാന്മനസ്സില്പൂരിപ്പിച്ചു.

"എന്നാപിന്നെ ഞാന്അങ്ങോട്ട്‌... ". അങ്ങോട്ടെന്നു പറഞ്ഞാല്തിരോന്തരത്ത്ക്ക്‌'. പറഞ്ഞ വസ്തുക്കള്അവിടെയാണിരിക്കുന്നത്‌. അന്നു തന്നെ പോയി അതും കൊണ്ട്തിങ്കളാഴ്ച ഞാന്വീണ്ടും ബാങ്കില്‍. ദൈവം സഹായിച്ച്അന്നു ഡോക്യുമെണ്റ്റ്സ്എല്ലാം ഉണ്ടെന്നു അങ്ങോര്സമ്മതിച്ചു.

"ഇനി ഇതെല്ലാം അഡ്വക്കേറ്റിനെക്കൊണ്ട്വെരിഫൈ ചെയ്യിച്ച് ലീഗല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ വാങ്ങണം"

ഓഹോ...അപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല...തൊടങ്ങീട്ടെയുള്ളൂ....സന്തോഷമായി.

"സാറേ, ഇവരീ വീടു വെച്ചത്ഇവിടുന്നുതന്നെ ലോണ്എടുത്തിട്ടാണ്‌. ഇതൊക്കെ അന്നു വെരിഫൈ ചെയ്തതാവില്ലേ?"

പുള്ളി എന്നെ അന്നത്തെ അതേ നോട്ടം നോക്കി. ഞാന്മെല്ലെ എണീറ്റു.

കൊടുങ്ങല്ലൂരാണത്രേ ബങ്കിണ്റ്റെ വക്കീല്‍. ഡെല്ഹിയിലാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ആശ്വാസത്തോടെ എല്ലാം വാരിക്കെട്ടി അങ്ങോട്ട്‌.
ഒരാഴ്ച എന്നു വക്കീലെങ്ങാനും പറഞ്ഞാല്ഓണ് സ്പോട്ടില്പുള്ളീടെ കാല്ക്കല്വീഴാന്ഉറപ്പിച്ചാണ്ഞാന്പോയത്‌. ഭാഗ്യത്തിന്അതു വേണ്ടിവന്നില്ല. വര്ഷങ്ങള്കൂടി ഒരാളെ കണ്ട സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അങ്ങേര്‌. മൂന്നു മണിക്കൂറ്കൊണ്ട്അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു.

ഒരുവിധത്തില്എല്ലാം കൂടെ ബാങ്കില്എത്തിച്ചു. ഇനിയെന്ത്കുരിശാണാവോ വേണ്ടത്‌. ദിവസങ്ങള്പടപടാന്ന്തീരുന്നു. കരാര്കാലവധിക്കുള്ളില്രെജിസ്ട്രേഷന്നടന്നില്ലെങ്കില്അഡ്വാന്സ്കൊടുത്ത കാശ്‌...

"സൈറ്റ്ചെക്കിംഗിനു ആളുവരും. അതു കഴിഞ്ഞിട്ട്രെജിസ്ട്രേഷണ്റ്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ച്ലോണ്പ്രൊസസ്സ്ചെയ്യാം"

ഹാവൂ. കൊറച്ചാശ്വാസമായി. പക്ഷേ കൊറച്ചു നേരത്തേക്ക്മാത്രം.

രെജിസ്ട്രേഷന്മുന്പ്ഒറിജിനല്ആധാരം ബാങ്കീന്നെടുക്കണം. അതിന്ഇപ്പളത്തെ ഓണര്ബാങ്കില്ബാക്കി അടക്കാനുള്ള കാശ്അടക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ്ഞാന്നേരത്തേ തന്നെ അഡ്വാന്സ്കൊടുത്തത്‌.

നമ്മടെ സമയം മോശമാണല്ലോ. ഞാന്അഡ്വാന്സ്കൊടുത്തത്ഉസ്മാനിക്കേടെ കയ്യിലാണ്‌. ഒറിജിനല്ഓണര്ക്ക്അതുകിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉസ്മാനിക്ക അതു വേറെന്തോ റോളിംഗ്നടത്തി. പുള്ളി കച്ചോടം കഴിയണ അന്ന്മൊത്തം കാശ്കൊടുക്കാം എന്നുള്ള പ്ളാനിലായിരുന്നു.

ലോകത്തുള്ള കുരിശൊക്കെ എണ്റ്റെ തലേല്ക്കാണല്ലോ വരണത്‌. ഇനിയിപ്പോ അതിനു കാശുണ്ടാക്കനുള്ള വഴി ഞാന്നോക്ക്ക്കണമെന്ന്‌. എണ്റ്റെ കാലിണ്റ്റെ വെരല്തൊട്ട്തലേടെ ഓടുവരെ തരിച്ചുവന്നു.

കൊറേ നാളായിട്ട്ഇതിണ്റ്റെ പിന്നാലെ കെടന്ന്ഓട്ടമാണ്‌. മര്യാദക്കൊന്നൊറങ്ങീട്ട്തന്നെ നാള്കൊറച്ചായി. ഒറങ്ങാന്കെടന്നാല്സ്വപ്നം കാണണത്കുടിക്കടൊം, മാനേജരുടെ ഓഞ്ഞ മോന്തയും ഒക്കെയാണ്‌. അതിനെടക്കാണിയാളുടെ വക ഉടായ്പ്പ്.

ഞാന് കച്ചോടം ഒഴിയാണെന്ന്രണ്ടും കല്പ്പിച്ചൊരടി ഞാന്അടിച്ചു. അതേറ്റു.

ഉസ്മ്മാനിക്കയും ഇപ്പളത്തെ ഓണറും തമ്മില്എഴുതിയ കരാറിണ്റ്റേം കാലാവധി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്‌. ഇതു നടന്നില്ലേല് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്അങ്ങേര്വേറെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ലെങ്കില്മൊത്തം കാശ്കൊടുത്ത്അതു വാങ്ങണം. അതു രണ്ടും തല്ക്കാലം നടക്കില്ലെന്നുറപ്പുള്ളതോണ്ട്പുള്ളി ടോണ്മാറ്റി.

ഒരു കോമ്പ്രമൈസില്പുള്ളി തല്ക്കാലം കാശ്കൊടുക്കാം എന്നേറ്റു. കണ്ടീഷന്എന്താന്നു വെച്ചാല്‍, രെജിസ്ട്രേഷനു നാലു ദിവസം മുന്പ്‌, ലോണ്എടുക്ക്ക്കണതും അഡ്വാന്സ്കൊടുത്തതും കഴിച്ച്ബാക്കി ഉള്ള കാശ്ഞാന്കൊടുക്കണം. തെറ്റില്ലാത്ത ഒരാവശ്യം എന്നു തോന്നിയതോണ്ട്‌, ഞാന്സമ്മതിച്ചു.

അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തില്എല്ലാം ശരിയായി രെജിസ്ട്രേഷണ്റ്റെ ഡേറ്റും തീരുമാനമായി.

ആധാരം എഴുതലും അതിണ്റ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ്വക്കീലിനെ കൊണ്ട്വെരിഫൈ ചെയ്യിക്കലും പിന്നെ തെറ്റുതിരുത്തലും അതു പിന്നേം വക്കീലിനെ കാണിക്കലും ഒക്കെയായി ഒരു രണ്ടുമൂന്നു വരവു കൂടെ വരേണ്ടിവന്നു. കാര്യങ്ങള്ക്ളൈമാക്സിലേക്ക്ക്കടുത്തു.

രംഗം...., എത്രയാണാവോ.

സ്ഥലം വീണ്ടും ബാങ്ക് തന്നെ. അല്ലാണ്ടെവിടെ പോവാന്‍.

രെജിസ്ട്രേഷണ്റ്റെ അന്ന്രാവിലെയാണ്ലോണ്പ്രൊസസ്സ്ചെയ്യണത്‌. DD ആയിട്ടാണ്തരണതെന്ന്നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ച്‌ (സത്യമായിട്ടും) കുട്ടപ്പനായി ബാങ്കില്ചെന്നു. കാര്യത്തിലേക്ക്കടന്നു. എഴുത്തുകുത്തുകളും ഒപ്പിടല്മഹാമഹവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. DD എടുക്കാന്ഉള്ള സമയമായി.

എന്തോ ഒരു വശപ്പെശക്‌. മാനേജരും വേറേ ഒരാളും തമ്മില്എന്തൊക്കെയോ സംഭാഷിക്കുന്നു, തര്ക്കിക്കുന്നു...ഉറപ്പായി. ഒരു പണി വരുന്നുണ്ട്‌. നമ്മുടെ ടൈം നല്ലതാണല്ലോ. സംശയം വെറുതെയായില്ല.

"താന്ബാക്കി കാശ്അക്കൌണ്ടില്ഇട്ടിട്ടില്ലേ?"

എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവരെനിക്കല്ലേ കാശ്തരാന്പോണത്‌. ഞാന്എന്തിനവിടെ കാശിടണം?

"ബാക്കി കാശാ? എന്തു കാശ്‌?"

"അഡ്വാന്സ്തുക കഴിച്ച് ആധാരത്തില്പറഞ്ഞിരിക്കണ മൊത്തം തുകക്കാണ്‌ DD തരണത്‌. അപ്പൊ ലോണിണ്റ്റെ തുക കഴിഞ്ഞ്ബാക്കി കാശ്ഇവിടെ അക്കൌണ്ടില്ഇടണം"

ഇതികര്തവ്യാമൂഠന്എന്ന വാക്കിണ്റ്റെ അര്ത്ഥം എനിക്കന്നു വരെ ശരിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ, നിമിഷത്തില്എനിക്കതിണ്റ്റെ അര്ത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലായി.

"അല്ല സാറെ...ഞാന് കാശ്അവര്ക്ക്നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പൊ അത്രെം കാശ്ഇവിടെ കൊണ്ടന്നിടാന്‍.... "

"തന്നൊടാരു പറഞ്ഞു നേരത്തേ കേറി കാശ്കൊടുക്കാന്‍"

"തന്ടപ്പന്‍"

പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞെനെ...നാവിണ്റ്റെ തുമ്പു വരെ എത്തി. വിഴുങ്ങി. അങ്ങെര്മാനെജരും ഞാന്ലോണേജരും ആയിപ്പോയില്ലേ.

"ഇങ്ങിനൊരു സംഭവം എന്നോടു നേരത്തേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാറേ" സാറെന്നുള്ളതിണ്റ്റെ സാ കുറചു ലൈറ്റ്ആയും റേ മാക്സിമത്തിലും ആയിരുന്നു.

"ഇതു ബാങ്കിണ്റ്റെ റൂളാണ്‌. നമ്മളെന്തു ചെയ്യും?"

അതെ...അതാണ്‌. പാവപ്പെട്ട നമ്മക്കുവേണ്ടി റൂള്ഒന്നുമില്ലല്ലോ...നമ്മക്കിട്ടു പണിതരാനാണെങ്കില്ഇഷ്ടം പോലെ റൂളുകള്ഉണ്ടുതാനും.

"സാറെന്താ പറഞ്ഞു വരണത്‌? നിന്ന നിപ്പില്ഇത്രെം കാശുണ്ടാക്കാന്എന്തായലും എന്നെക്കൊണ്ട്പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കഴിവുണ്ടെങ്കില്ഞാനിവിടെ ലോണിനു വരണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിക്ക്തന്നെ അങ്ങട്ഒണ്ടാക്കിയല്പോരേ? അപ്പോ ഇന്ന്രെജിസ്ട്രേഷന്നടക്കില്ലെന്നാണോ?"

അങ്ങേരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. സ്വഭാവികമായും എനിക്കാവേശം കൂടി. അങ്ങോരുടെ ബാക്ഗ്രൌണ്ട്ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ "അന്നു ഞാന്കണ്ണൂര്‌ DYFI" എന്നൊക്കെ കാച്ചാമായിരുന്നു. സുരേഷ്ഗോപിയെ ഒക്കെ സമ്മതിക്കണം. എല്ലാവരുടെം ബക്ക്ഗ്രൌണ്ട്വിവരങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്കറിയാം. എന്തായാലും ഞാന്എന്തൊക്കെയോ ന്യായം വിളമ്പി.

എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ മാനേജരുകോന്തന്പിന്നേം അകത്തുപോയി, വേറെ ആരാണ്ടൊക്കെയായി എന്താണ്ടൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ട്തിരിച്ചുവന്നു. അകത്തു നടന്ന സംസരത്തിണ്റ്റെ ഫലമായി ആവശ്യമുള്ള തുകക്ക്മാത്രം DD തരാന്അങ്ങോര്സമ്മതിച്ചു. ഇപ്പോ റൂളൊന്നും പ്രശ്നമില്ലേ എന്നൊരു ന്യായമായ സംശയാം ജന്മനാ ഉള്ള വിവരക്കേടുകൊണ്ട്എണ്റ്റെ വായില്വന്നു. പക്ഷെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ബാങ്കില്നിന്നു തന്നെ എണ്റ്റെ നാവ്നേടിയിരുന്നു. അതോണ്ട്ചോദിച്ചില്ല.

അങ്ങോരുടെ മനസ്സ്പെട്ടെന്ന് മാറിയതെങ്ങിനെ എന്നെനിക്കിന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും അന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നു. ഒരുപക്ഷേ അന്നും നടന്നില്ലെങ്കില്ഞാന്ചിലപ്പോ പരിപാടി തന്നെ വേണ്ടെന്നു വെച്ചേനെ. അതിനുശേഷം ബാങ്കെന്നും ലോണെന്നും കേള്ക്കുമ്പോള്ഇന്നും ഒരു...ഒരു മാതിരി ഇതാണ്‌...യേത്‌..., അത്തന്നെ.

17 comments:

തെന്നാലിരാമന്‍‍ said...

പോസ്റ്റിനു നീളം അല്‍പ്പം കൂടിപ്പോയി. കുറക്കാന്‍ മാക്സിമം നോക്കി, ഇത്രയേ പറ്റിയുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കൂ. സഹനശക്തി ഉണ്ടെങ്കില്‍ വായിക്കൂ.

അജ്ഞാതന്‍ said...

ഐശ്വര്യമായി ഞാന്‍ തന്നെ ആദ്യം കമന്റ് ഇടുന്നു.ഡിസ്കസ് ഐ ഡി യില്‍ വഴിപോക്കന്‍ ആയ ഞാന്‍ ഇവിടെ വേറെ അവതാരമാണ് എടുക്കുന്നത് .ബെര്‍ളിത്തരം വായിച്ചു താങ്കളുടെ എഴുത്തിനു ഒരു ബെര്‍ളി ടച്ച് ഉണ്ട്.വായിച്ചു പോയപ്പോള്‍ പോസ്റ്റിനു നീളം കൂടിയതായി തോന്നിയില്ല.ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.സ്ഥിമായി എഴുതിയാല്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ വരും.താങ്കളും ഒരു താരം ആവും:-)
ഇനിയിപ്പോ ആരും കമന്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കില്‍,ഈ ആ മറ്റേ മൈ*& ആണല്ലോ ആദ്യം കമന്റിയത് അവനു ഐശ്വര്യം പോര എന്നൊന്നും പറയരുത് മാഷെ:-)

Sajeev said...

aa matte my& nu kurachu aiswaryam undavatte.

Remya said...

Ha ha ha..

Max said...

കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട്..എഴുതുക്ക ഇനിയും

KK said...

ഇതിലെ കഥയും കഥ പാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പികം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ബാങ്ക് ഇന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇത് ആയതു കൊണ്ടും വായിക്കാന്‍ നല്ല രസം തോനി..... ഒന്നും ഓവര്‍ ആയില്ല... ആവശ്യത്തിനു കോമഡി യും സീരിയസ് നെസ് ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു ...

Libin Koshy said...

Polichu....waiting for more..

Deepa said...

da...oru post ittaal onnu pranjoode..
sarikkum ithokke nadannathano??

ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേരളം said...

തെന്നാലീ അടിപൊളി ....ഇല്ലാത്ത കടലാസ്‌ കമ്പനിയുമായി ഒരു വിമാന സര്‍വ്വീസ് തുടങ്ങാന്‍ ഈ ബാങ്കില്‍ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ബെന്‍സില്‍ വേണം ചെല്ലാന്‍.സൂട്ടും കോട്ടും,കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും മസ്റ്റ്.ബാങ്കിന്‍റെവാതില്‍ക്കല്‍ വന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ലോണ്‍ തരും ഇവന്‍ മാര്‍.പൊളിഞ്ഞ കിംഗ്‌ ഫിഷറിന്ലോണ്‍ കൊടുക്കാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നത്‌കാണുന്നില്ലേ

Suvis said...

എടാ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ വായിച്ചിടത്തോളം കൊള്ളാം. പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ ഇതേലുമൊന്നു കിള്‍ക്കി നോക്ക്. (ഒരു മെട്രോ ഡയറിക്കുറിപ്പ്‌ )

ഓ . ടോ. ഇപ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടോ അതോ ഓണ്‍ സൈറ്റ് ആണോ ?

തെന്നാലിരാമന്‍‍ said...

അജ്ഞാതന്‍ - നന്ദി മാഷേ. ഇതെഴുതുന്ന എന്റെ ഐശ്വര്യം കാരണം പൊതുവേ ആരും വരാറില്ല :-) ഇതിപ്പോ മാഷിന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് ഒരു പത്തു പേരെങ്കിലും വന്നു. നന്ദി :-)

സജീവ്‌ - :-) നന്ദി

രെമ്യ - :-) നന്ദി

മാക്സ് - നന്ദി മാഷേ. ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്., ജന്മനാ ഉള്ള മടി കാരണം സാധിക്കുന്നില്ല :-)

കെ കെ - ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്ത് എസ് ബി ടി യില്‍ നിന്നൊരു ലോണ്‍ എടുത്തു. അതിന്റെ കഥ ഇതിനെക്കാള്‍ കഷ്ടമാണ്.

.ലിബിന്‍ - നന്ദി :-)

ദീപ - :-) പറയാതെ തന്നെ നീ കണ്ടു പിടിച്ചല്ലോ

electronics keralam - സത്യം അതാണ്‌. എന്ത് ചെയ്യാന്‍ :-(

സുവിസ്‌ - കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതല്‍ ഓണ്‍ സൈറ്റ് ആണ്. അഭിപ്രായത്തിനു നന്ദി മാഷ്‌.
പിന്നേയ് ഞാന്‍ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ പിണങ്ങരുത്. എനിക്കാളെ മനസ്സിലായില്ല. പ്രൊഫൈല്‍ വായിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട്‌ പിടി കിട്ടണില്ല :-(

Suvis said...

കുറച്ചു നാള്‍ കോണ്ടക്റ്റ്‌ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പൊഴെയ്ക്കും നീ നിന്റെ ചേച്ചിയെ മറന്നു അല്ലെ..? :(- ചെന്നൈ എന്നു കണ്ടപ്പൊഴെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമെന്നു കരുതി.

Suvis said...

കുറച്ചു നാള്‍ കോണ്ടക്റ്റ്‌ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പൊഴെയ്ക്കും നീ നിന്റെ ചേച്ചിയെ മറന്നു അല്ലെ..? :(- ചെന്നൈ എന്നു കണ്ടപ്പൊഴെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമെന്നു കരുതി.

തെന്നാലിരാമന്‍‍ said...

ഈശോയെ....സുജാ....സോറി...ചേച്ചീ....എനിക്കങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലാട്ടാ.....:-) ഇപ്പൊ പിടികിട്ടീ,....

നീരജ് said...

ആശംസകള്‍
നീരജ് http://aathmakadhaa.blogspot.in/

ശ്രീ said...

ലോണാഘോഷം കൊള്ളാം.

ഇപ്പഴും ഇവിടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ?
:)

Kalavallabhan said...

ലോണേജറു സാധിച്ചു... അല്ലേ ?
രാമ രാമ...